Widmungsblatt_Corveyer-Lebensbuch_LAV-NRW-W_MSC_I_00133_017